Program výuky

Hledáme a rozvíjíme talent v oblasti:

POHYBOVÉ   tenis, plavání, gymnastika, tanec
UMĚLECKÉ   dramatický, hudební a výtvarný kroužek
INTELEKTOVÉ   anglický jazyk, rozvoj logiky a představivosti, poznávání světa kolem nás
PRAKTICKÉ   samostatnost, soustředěnost, trpělivost, pečlivost, grafomotorika

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PONNY / Krondlova 1

Tenis:   1x týdně pod vedením kvalifikovaného instruktora
Plavání:   1x týdně pod vedením kvalifikovaného lektora
Gymnastika:   1x týdně pod vedením kvalifikovaného lektora
Hudební kroužek:   1x týdně, trénování a opakování několikrát v týdnu v rámci edukačních kruhů
Výtvarný kroužek:   1x týdně
Literární kroužek:   každý den (čtení, vyprávění, získání vztahu ke knihám)
Anglický jazyk:    anglická komunikace s dětmi po celý den
Projekt Více zeleně kolem nás:   prolíná se celým vzdělávacím programem
Projekt Cesta kolem světa:    prolíná se celým vzdělávacím programem
Logopedie:   1x týdně
Předškolní příprava:   každý den

Základní program zahrnuje PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVU, LOGOPEDII a NTC metodu.

Spolupracujeme s několika základními školami v Brně. S předškoláky a jejich rodiči tyto školy vždy na podzim navštívíme. Děti mají možnost vyzkoušet si školní program a rodiče se mohou zeptat na vše, co je zajímá.

V naší školce pracujeme dle následujícího desatera:

 1. Umožňujeme dítěti pracovat rychlejším tempem
 2. Méně procvičujeme, více se posouváme dopředu
 3. Náročnější a tvořivější úkoly, než pro vrstevníky
 4. Dítěti věnujeme dostatek času pro otázky a diskusi
 5. Netrváme na běžných úkonech (např. spánek po obědě apod.)
 6. Vedeme písemné záznamy o pokroku dítěte
 7. Dítě pracuje v kolektivu i samostatně
 8. Dítě se účastní všech aktivit + má navíc svůj individuální program
 9. Pracujeme na projektech krátkodobých i dlouhodobých
 10. Dbáme rad a doporučení odborníků a spolupracujících institucí

PROČ SE VĚNOVAT NADANÝM DĚTEM?

Rozvíjet nadané dítě není zbytečné, nadstandardní ani elitářské. Je to nutnost.
Pokud není dítěti dán prostor rozvíjet se dle jeho intelektu, může se stát:

 • že nadprůměrné schopnosti paradoxně vytvoří negativní sílu, která brzy začne působit proti jakémukoli učení a vzdělávání
 • dítě se bude nudit a přestane být motivované
 • dítě se může stydět, uzavřít do sebe, odmítat kamarády
 • dítě tají své schopnosti, aby bylo lépe přijato do kolektivu
 • dítě se může stát agresivní vůči učiteli, rodičům, vrstevníkům
 • dítě může být neustále nespokojené, proti všemu protestuje
 • má neustálé dotazy, vysoké nároky na okolí, chce měnit pravidla
 • může být vnímáno dospělými jako velmi problémové dítě
 • vyhledávají kontakt se staršími dětmi
 • může být vnímáno pedagogy jako problémové dítě

Běžící děti

MOŽNÉ PROBLÉMY NADANÝCH DĚTÍ

Pozitivní charakteristiky Možné problémy
Rychle získávají a uchovávají si nabyté informace. Netrpěliví, když jsou ostatní pomalí, nemají rádi rutinu a dril, odmítají neustále drilovat základní dovednosti.
Intelektová zvídavost, vnitřní motivace, hledání významu. Pokládají nekonečné otázky, silná vůle, odmítají direktivnost, stejné očekávají od ostatních
Schopnost zobecňování, abstrakce, syntézy, rádi řeší problémy a mají v oblibě další intelektové aktivity. Odmítají detaily, dril, vystupují proti vyučovacím procedurám.
Dovedou vidět vztah příčina - důsledek. Mají problémy smířit se  vším nelogickým - jako jsou pocity, tradice nebo důvody, které se mají brát jako osudové.
Mají rádi pravdu, spravedlnost, „fair play“. Mají problémy být praktičtí, zabývají se humanitárními otázkami.
Rádi organizují lidi a věci do struktury a řádu, systematizují. Konstruují komplikovaná pravidla nebo systémy, tím se mohou jevit jako příliš dominující a ovlivňující.
Široký slovník, jednoduché verbální vyjadřování, rozsáhlé informace v různých oblastech. Mohou používat slova k tomu, aby se vyhnuli určitým situacím, často se nudí ve škole a s vrstevníky, ostatní je vidí jako „všeznalce“.
Myslí kriticky, mají vysoké cíle, jsou sebekritičtí a hodnotí ostatní. Kritičtí a netolerantní k ostatním, mohou být depresivní, perfekcionisté.
Vynikající pozorovatelé, chtějí poznat vše neobvyklé, jsou otevřeni novým zkušenostem. Příliš intenzivní zaměření, občasná lehkověrnost.
Kreativní, tvořiví, mají rádi nové způsoby, jak je možné věci dělat. Mohou narušovat plány a odmítat to, co je už známé, ostatní je vidí jako odlišné.
Intenzivní koncentrace, schopnost dlouho se koncentrovat v oblastech svého zájmu, chování orientované na cíl, vytrvalost. Nesnáší vyrušování, odmítají vykonávat všechny povinnosti a kontakt s lidmi v době, kdy jsou ponořeni do svých zájmů.
Senzitivita, empatie, touha být druhými akceptován. Citlivost ke kritice ostatních nebo k odmítání kamarády, očekává, že ostatní uznávají podobné hodnoty, potřeba úspěchu a uznání, mohou se cítit být odcizeni a „jiní“.
Velká energie, dychtivost, období intenzivního úsilí. Frustrace z nečinnosti, dychtivost může ostatní rušit, potřeba neustálé stimulace, mohou se jevit jako hyperaktivní.
Nezávislost, preferují samostatnou práci, důvěřují sami sobě. Mohou odmítat podněty rodičů nebo kamarádů, nekonformní, nekonvenční.
Různé zájmy a schopnosti, těkavost. Mohou se jevit jako neorganizovaní, frustrovaní nedostatkem času.
Silný smysl pro humor. Vidí absurdity některých situací, jejich humoru nemusí vrstevníci porozumět, mohou se stát „třídním klaunem“, aby tak získali pozornost ostatních.

Webb, J., 1993, Nurturing social - emotional development of gifted children. In.: Heller, K.A, Mönks, F.J., Passow, A.H., (Eds.), International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent. New York , Pergamon, 525 - 538.