LOGOPEDICKÁ TŘÍDA

Počet dětí ve třídě 12

Českou logopedickou třídu nabízíme na naší pobočce Stromovka 11, Brno-Jundrov

Logopedie = zabývá se problematikou narušené komunikační schopnosti ve všech rovinách a u všech věkových kategorií. Logopedii potřebují lidé s narušenou komunikační schopností, se zdravotním postižením, a nebo s výjimečným nadáním.

V dnešní zrychlené době, kdy rodiče nemají mnoho času na děti, velmi důrazně doporučujeme celodenní pravidelnou docházku, díky které si dítě osvojí všechny techniky a začnou je aktivně používat v každodenním životě.

Pro koho je logopedická třída určena?

  • pro děti s potřebou logopedické péče
  • pro děti s opožděným vývojem řeči  
  • pro děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky
  • pro děti s nedostatečnou zralostí nástupu do školy
  • pro děti s poruchami koncentrace a pozornosti

INDIVIDUÁLNÍ A TÝMOVÁ PÉČE

Logopedická péče pro děti je zajištěna týmem logopedkou a logopedickými asistentkami ve spolupráci s klinikou LOGO s.r.o. v Brně. Elkoninovou metodu a Biofeedback zajišťuje EDIAL Centrum s.r.o. Chirofonetiku nám zajištuje chirofonetická průvodkyně Klára Veselá.

Přesto, že je naše třída nazvaná LOGO třída, věříme v interdisciplinární propojení, a proto mají děti mimo logopedické podpory také podporu rozvoje jazykových schopností a prevence specifických poruch učení včetně dostatku pohybu a výtvarné činnosti, která je zaměřena práci s jemnou motorikou.

Týdenní program logopedické třídy

Téma na týden 9:00 9:45 10:30 12:00 12:45 15:00  
Pondělí svačina
ranní kruh
ELkonin Gymnastika
Pobyt venku
Oběd Spánek
Předškolní příprava 
Čtenářské dovednosti
svačina
PSPU
volná hra
Úterý svačina
ranní kruh
Logopedie Výtvarné činnosti 
Pobyt venku
Oběd BIOFEEDBACK
Předškolní příprava 
Sluchové vnímání a paměť
svačina
PSPU
volná hra
Středa svačina
ranní kruh
ELkonin Tenis
Pobyt venku
Oběd Spánek
Předškolní příprava 
Matematické dovednosti
svačina
PSPU
volná hra
Čtvrtek svačina
ranní kruh
Logopedie Drama a tanec
Pobyt venku
Oběd Spánek
Předškolní příprava 
Grafomotorika
svačina
PSPU
volná hra
Pátek svačina
ranní kruh
Vyprávění
Chirofonetika
Projekty/pokusy
Pobyt venku
Oběd Spánek
Předškolní příprava 
Zrakové vnímání a paměť
svačina
PSPU
volná hra

Věříme, že propojením všech těchto technik, uvedených v našem programu, dochází vždy k přirozenému posunu v rámci tempa jedince a vede k úspěšným výsledkům. Děti vedeme k samostatnosti, a to i ve schopnosti se umět vyjadřovat.

EEG Biofeedback

Neurofeedback (dříve znám pod pojmem EEG biofeedback) je specifická metoda, která umožňuje na základě postupného nácviku posilovat žádoucí aktivaci mozkových vln s využitím speciálního počítačového programu. Ten převádí námi snímanou aktivitu mozku (EEG) do jednotlivých prvků počítačové hry, která naopak vydává zpětnovazebné informace o úspěšnosti tréninku pomocí zrakového vjemu (sledování hry) a sluchového vjemu (signál při úspěšném soustředění). Frekvence elektrické aktivity mozku jsou stanoveny podle vědeckých poznatků o fungování mozku v určitých stavech nebo při výkonech. Byly odvozeny z výzkumů jedinců, kteří mají optimálně fungující mozek (piloti, jogíni apod.). Metoda biofeedbacku je velmi úspěšně využívána také např. při výcviku amerických kosmonautů a pilotů NASA. Výhodou této metody oproti jiným metodám (např. léčba farmaky) je, že nemá žádné vedlejší účinky.

Tato metoda se využívá u dětí s poruchami koncentrace a pozornosti, pro nápravu specifických poruch učení, jako prevence u předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky. Také u dětí, které snadno podléhají stresu a úzkosti.

Trénink jazykových schopností metodikou profesora  D. B. ELKONINA

Profesor psychologie D. B. Elkonin (1904-1984) patří mezi zakladatele ruské psychologické školy. Věnoval se právě otázkám vývojové psychologie a psychologii hry, metodologickým a teoretickým základům psychologie učení a vzdělávání. Letitě se zabýval se svými kolegy rozvíjení gramotnosti a vytvořil opět za součinnosti svých spolupracovníků slabikář, založený na organickém propojení řečového vývoje s vývojem čtení a psaní. Tato metoda patří v současnosti mezi nejpropracovanější metody jak naučit dítě číst.
Velmi účinný program Elkonina představuje ucelenou metodiku pro rozvoj jazykového citu a specifických jazykových schopností, které jsou důležité pro čtení a psaní. Program je zpracován přitažlivou formou příběhu. Děti v něm poznávají Krajinu slov a hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Například Mistr Délka prodlužuje hlásky ve slovech, Mistr Slabika dělí slova na slabiky atd.

Zvlášť vhodný je program pro děti s opožděným vývojem řeči, s menší slovní zásobou, s obtížemi vytleskat rytmus či rozlišit slabiky ve slově.

Chirofonetika

Chirofonetika pomáhá při probouzení řeči a jejích poruchách, podporuje správnou výslovnost pomocí motoriky mluvidel, dechových cvičeních, masáží, cvičeních na jemnou i hrubou motoriku. Pomáhá odstranit nejen poruchy řeči, ale také dětské obavy a strach (noční pomočování, děsivé sny, nespavost, adaptace mimo domov, přecitlivělost, nechutenství). Chirofonetika pomáhá s hyperaktivitou, agresivitou a přizpůsobivostí v dětském kolektivu, pomáhá při opožděném nebo nerovnoměrném psychomotorickém vývoji.

Chirofonetika léčí příznaky funkčních smyslových vad a nedostatků (orgán je v pořádku, ale funkce zaostává). Pomáhá při chronických i akutních onemocněních nebo jiných zdravotních obtížích (oslabená imunita apod.), dále při vývojových poruchách učení a chování. Podporuje lepší zvládání krizových situací v rodině i škole (anorexie, bulimie, závislosti). V neposlední řadě pomáhá s DMO, neurologických onemocněních, poruchou autistického spektra, epilepsií a se stavy mentální retardace.